Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/4/2019

13-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 13.05.2019 – OGŁOSZENIE 13.05.2019 – SWKO 13.05.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 13.05.2019 – Załącznik nr 2-4  – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM