Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/21/2019

30-12-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje gastroenterologiczne – CPV: 85121251-7   30.12.2019 – OGŁOSZENIE 30.12.2019 – SWKO 30.12.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 30.12.2019 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 30.12.2019 – Załącznik nr 5 – […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM