Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DDA/1/2023

29-03-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 29.03.2023 – Ogłoszenie  29.03.2023 – SWKO 29.03.2023 – Załącznik nr 1 29.03.2023 – Załącznik nr 2-4 do SWKO 29.03.2023 – Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy 05.04.2023 – Zmiana […]

DSP/3/2023

08-03-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. OGŁOSZENIE SWKO ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ODRZUCENIE OFERTY    

KSZ/DSM/07/2023

01-03-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA TKANKOWE CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   01.03.2023 – OGŁOSZENIE 01.03.2023 – SWKO 01.03.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 01.03.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 01.03.2023 – Załącznik […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM