Kontrast: włącz / wyłącz

Informacje dla pacjenta


Rzecznik Praw Pacjenta - prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta stworzył plakat informacyjny, na którym w sposób przejrzysty oraz zrozumiały zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom. Na publikacji widnieje również kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta m. in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii na który pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś z ich praw zostało naruszone.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do informacji o prawach jakie mu przysługują zarówno podczas hospitalizacji, jak i w każdej sytuacji, gdy udzielane są mu świadczenia zdrowotne. Świadczeniodawcy natomiast zobowiązani są taką informację umieścić w widocznym miejscu na terenie placówki medycznej. Natomiast odbiorcą plakatu jest praktycznie każda osoba znajdująca się na terenie placówki medycznej – pacjent, jego opiekun, osoby odwiedzające czy też personel medyczny.

Prawa pacjenta

Obowiązek informacyjny dla pacjenta
INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH OD OSOBY KTÓREJ DOTYCZĄ
Monitoring wizyjny – obowiązek informacyjny

Ksero ceny obowiązują od 01.12.2021

Informujemy, że na terenie szpitala istnieje możliwość wykonania kopii dokumentacji medycznej.

1 strona za ksero dokumentacji medycznej – 0,40 zł
1 strona za wyciąg dokumentacji medycznej – 11,31 zł
dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 2,26 zł
1 strona kopii dokumentacji medycznej w formie odwzorowania cyfrowego – 0,40 zł

Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy za dany okres – nie pobierana jest opłata. SPSKM udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do uzyskania dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej. Udostępnianie dokumentacji następuje na pisemny wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest:

Wypełniony wniosek można:

  • przesłać listownie na adres SPSKM
  • złożyć osobiście w Dziale Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala
  • przesłać skan na adres: wnioski@spskm.katowice.pl
  • przesłać faxem na nr (32) 255 46 33

Szczegółowe informacje na temat udostępnienia dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem telefonu (32) 259-16-74

Informacje o prawach i obowiązkach pacjentów leczonych w naszym szpitalu

Więcej przydatnych informacji znajdą Państwo w dziale: Dokumenty do pobrania
eRejestracja

Zasady udzielania doraźnej pomocy przeciwkrwotocznej chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne przez lekarzy pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i lekarzy rodzinnych

CHORY NA HEMOFILIĘ LUB POKREWNĄ SKAZĘ KRWOTOCZNĄ – LECZENIE RATUNKOWE

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU DOKUMENTACJI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM