Kontrast: włącz / wyłącz

Informacje dla pacjenta


Rzecznik Praw Pacjenta - prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta stworzył plakat informacyjny, na którym w sposób przejrzysty oraz zrozumiały zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom. Na publikacji widnieje również kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta m. in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii na który pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś z ich praw zostało naruszone.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do informacji o prawach jakie mu przysługują zarówno podczas hospitalizacji, jak i w każdej sytuacji, gdy udzielane są mu świadczenia zdrowotne. Świadczeniodawcy natomiast zobowiązani są taką informację umieścić w widocznym miejscu na terenie placówki medycznej. Natomiast odbiorcą plakatu jest praktycznie każda osoba znajdująca się na terenie placówki medycznej – pacjent, jego opiekun, osoby odwiedzające czy też personel medyczny.

Prawa pacjenta
права пацієнта

Obowiązek informacyjny dla pacjenta
INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH OD OSOBY KTÓREJ DOTYCZĄ
Monitoring wizyjny – obowiązek informacyjny
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРАВАМИ, ГАРАНТОВАНИМИ ЗАГАЛЬНИМ РЕГЛАМЕНТОМ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (RODO)?

Ksero ceny obowiązują od 01.03.2024

Informujemy, że na terenie szpitala istnieje możliwość wykonania kopii dokumentacji medycznej.

1 strona za ksero dokumentacji medycznej – 0,53 zł
1 strona za wyciąg dokumentacji medycznej – 15,08 zł
dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 3,02 zł
1 strona kopii dokumentacji medycznej w formie odwzorowania cyfrowego – 0,53 zł

Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy za dany okres – nie pobierana jest opłata. SPSKM udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do uzyskania dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej. Udostępnianie dokumentacji następuje na wniosek.

Ponadto informujemy, iż dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) są udostępniane poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). które znajduje się na portalu www.pacjent.gov.pl.
Zalogowanie do ww. portalu umożliwia podgląd historii leczenia, w tym zdarzeń medycznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej.
Szczegółowe informacje dotyczące Internetowego Konta Pacjenta dostępne są na stronie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi

W Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Historia leczenia → Zdarzenia medyczne → Dokumentacja medyczna” udostępniane są następujące dokumenty (EDM) szpitala:
1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala
2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego
3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego
4) wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem
5) opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4 (dot. badań diagnostycznych obrazowych).

Informujemy także, że w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach uruchomiliśmy możliwość rejestracji internetowej do wybranych poradni i lekarzy. Sukcesywnie ofertę rejestracji on-line będziemy rozszerzać.
Aby korzystać z rejestracji on-line należy zapoznać się z regulaminem a następnie założyć konto w Portalu Pacjenta w celu uzyskania do niego dostępu.
Warunkiem korzystania z rejestracji on-line jest ukończenie 18 roku życia.

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest:

Wypełniony wniosek można:

  • przesłać listownie na adres SPSKM
  • złożyć osobiście w Dziale Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala
  • przesłać skan na adres: wnioski@spskm.katowice.pl
  • przesłać faxem na nr (32) 255 46 33

Szczegółowe informacje na temat udostępnienia dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem telefonu (32) 259-16-74

Informacje o prawach i obowiązkach pacjentów leczonych w naszym szpitalu

Więcej przydatnych informacji znajdą Państwo w dziale: Dokumenty do pobrania
eRejestracja

Zasady udzielania doraźnej pomocy przeciwkrwotocznej chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne przez lekarzy pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i lekarzy rodzinnych

CHORY NA HEMOFILIĘ LUB POKREWNĄ SKAZĘ KRWOTOCZNĄ – LECZENIE RATUNKOWE

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM