Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/08/2023

03-04-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE Diagnostyka nowotworowa CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   03.04.2023 – OGŁOSZENIE 03.04.2023 – SWKO 03.04.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 03.04.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM