Kontrast: włącz / wyłącz

Deklaracja Dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Katowicach spskm.katowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• wersję kontrastową,
• możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
• widoczny fokus,
• wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne

Część informacji dotyczących Zamówień Publicznych i Konkursów jest publikowanych w formie skanów bez warstwy tekstowej.

Na przedmiotowej stronie internetowej możliwe jest korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz w celu przekazania ewentualnych uwag prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Szpitala Panem Wojciechem Gumułka (e-mail: rzecznik@spskm.katowice.pl, tel. 722 128 000). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej podmiotu. Możliwe jest również żądanie o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. . Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem; wskazanie strony internetowej podmiotu publicznego, która ma być dostępna cyfrowo; wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny zobowiązany jest do zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie ww. dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie,
w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu wskazując alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, można do tego podmiotu publicznego złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Administracji Szpitala oraz Oddziały Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Francuska 20-14.

• Budynek Administracji SPSKM w Katowicach, przy ul. Francuskiej 20-14. – budynek nr 6
• Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – budynek nr 1
• Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej – budynek nr 4
• Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej – budynek nr 15
• Oddział Otorynolaryngologii – budynek nr 2
• Oddział Dermatologii – budynek nr 3
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – budynek nr 4

ul. Stanisława Reymonta 8

• Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej – budynek nr 25

ul. Dąbrowskiego

• Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku – budynek nr 26

• Podmiot zapewnia, że w budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
• Podmiot nie zastosował w budynkach oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
• podmiot nie zastosował w budynkach rozwiązań architektonicznych, środków technicznych lub instalacji urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych
• podmiot w części budynków zapewnił informację na temat rozkładu pomieszczeń, w jednym z dostępnych sposobów – głosowy (portiernia w każdym Oddziale Szpitala)
• podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM