• A A A
 • Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku

  Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku


  Lekarz kierujący Oddziałem

  Profesor dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień

  I Ty możesz pomóc!

  Istnieje możliwość przekazania środków dla Fundacji
  „ŚLĄSKIE CENTRUM HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU”
  40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 24/4
  ING BANK ŚLĄSKI oddział Katowice
  Nr konta: 43 1050 1214 1000 0023 5223 9731
  NIP 954-27-09-372, REGON 241730045, KRS 0000366448

  Podstawowe Informacje

  W skład Katedry i Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku wchodzą:

  • Oddział Hematologii:
   • 2 odcinki (I, II odcinek),
   • 67 łóżek,
   • 9 łóżek Odcinek Zabiegów Dziennej Chemioterapii
   • 26 stanowisk z filtrowanym powietrzem w systemie jałowego nadciśnienia, z łazienką, telewizorem, telefonem i dwustronną komunikacją audiowizualną,
   • Pododdział Leczeń Dziennych
   • Poradnia Hematologiczna i Immunologii
   • Poradnia Transplantacji Szpiku
   • Pracownia Napromieniania Krwi
   • Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek
  • Laboratorium Hematologii:
   • Pracownia Cytogenetyki
   • Pracownia Typizacji Komórek
   • Pracownia Biologii Molekularnej
   • Pracownia Badań Rutynowych
   • Pracownia Cytaferez

  Dane kontaktowe

  Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
  ul. Henryka Dąbrowskiego 25
  40-032 Katowice

  sekretariat: +48 32 2591 281 oraz +48 32 2562 858
  fax: +48 32 2554 985
  koordynator d/s przeszczepów: +48 32 2090 615 lub +48 32 2591 346
  poradnia: +48 32 2591 207
  email: klinhem@sum.edu.pl

  Historia

  Klinika Hematologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powstała na bazie Oddziału Hematologii i Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, której Kierownikiem do 1980 roku był zasłużony hematolog prof. dr hab. n. med. Józef Japa. W 1950 roku przeniósł się on z Krakowa, gdzie pracował pod kierownictwem profesora Tadeusza Tempki i zorganizował I Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych w Zabrzu. Po 10 latach Klinika została przeniesiona do swojej obecnej siedziby w Katowicach. W latach 1980–2007 Kliniką Hematologii kierował prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki. W 1999 r. Klinika przekształciła się w Katedrę i Klinikę Hematologii i Transplantacji Szpiku. Katedra i Klinika prowadzi swą działalność w ramach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Szpital obchodził przed kilkunastu laty 100- lecie swej działalności.

  Od roku 2008 stanowisko Kierownika Kliniki pełni prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień. W ostatnich latach odnotowuje się dynamiczny wzrost liczby wykonywanych transplantacji z realizacją 190-200 przwszczepów rocznie, w tym ponad 1/3 allogenicznych transplantacji od dawców niespokrewnionych.

  Działalność medyczna

  Od lat Klinika stanowi ośrodek referencyjny. Leczonych jest w niej corocznie 10000 pacjentów z województwa śląskiego i kilkuset chorych z całej Polski i z zagranicy. W 2003 i 2005 roku Klinika została uznana najlepszym ośrodkiem hematologii i przeszczepiania szpiku w Polsce w rankingu Newsweek Poland.

  Główne kierunki medycznej działalności leczniczej:

  • Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego: białaczek ostrych i przewlekłych, chłoniaka Hodgkina, chłoniaków nieziarniczych, szpiczaka plazmocytowego i innych.
  • Diagnostyka i leczenie niedokrwistości, skaz krwotocznych, uszkodzeń szpiku i zaburzeń immunologicznych.
  • Transplantacje szpiku:
  • allogeniczne od dawców rodzinnych
  • allogeniczne od dawców niespokrewnionych
  • transplantacje autologiczne
  • transplantacje komórek macierzystych i progenitorowych z krwi obwodowej, w tym z pozytywną selekcją metodą immunomagnetyczną CliniMACS (15.09.1994 przeprowadzono pierwszą tego typu procedurę w Polsce).

  W Klinice wykonywana jest największa w Polsce liczba transplantacji szpiku. Od 26.04.1991 do 31.03.2012 wykonano łącznie 2563 transplantacji, w tym:

  • 1498 autologicznych
  • 1065 allogenicznych, w tym:
  • 517 od dawców rodzinnych
  • 548 od dawców niespokrewnionych
  • Według raportu EBMT z 2010 roku spośród 624 ośrodków, Klinika w 2009 roku stała się trzecim największym ośrodkiem transplantacji szpiku w Europie po Instytucie Leczenia Raka Paolli-Calmettes w Marsylii i Klinice Uniwersyteckiej w Heidelbergu (PAP).

  Wyposażenie i procedury związane z przeszczepieniem szpiku:

  • oczyszczanie komórek krwiotwórczych szpiku i komórek krwi obwodowej z komórek nowotworowych metodą immunomagnetyczna pozytywna i negatywna (CliniMACS)
  • aferezy: plazmafereza, leukafereza, trombafereza, izolowanie komórek progenitorowych z krwi do przeszczepienia
  • własne źródło napromieniowywania preparatów krwiopochodnych
  • własne urządzenie do leczenia promieniami UVB reakcji GVH
  • ruchomy rentgen i USG, pracownia endoskopii
  • badanie fenotypów białaczek i chłoniaków, określanie stanu immunologicznego
  • badanie choroby resztkowej oraz komórek macierzystych u chorych transplantowanych
  • diagnostyka zaburzeń chromosomalnych
  • określenie genotypu komórek nowotworowych w wybranych schorzeniach nowotworowych
  • badanie onkogenów oraz kwasów nukleinowych wirusów w stanach immunosupresji
  • Oddział współpracuje z dwoma Zakładami Radioterapii w Katowicach i Gliwicach, co między innymi umożliwia stosowanie naświetlania całego ciała w ramach przygotowania do transplantacji szpiku.

  Transplantacje allogeniczne szpiku od dawców niespokrewnionych

  W dniu 17.02.1997r. w Katowicach przeprowadzono pierwszą w Polsce transplantację szpiku od dawcy niespokrewnionego. Od tej pory wykonano 393 tego typu zabiegów. Wskazaniem do nich były: przewlekła białaczka szpikowa, ostre białaczki, zespoły mielodysplastyczne, ciężka anemia plastyczna, nocna napadowa hemoglobinuria. Większość dawców pochodziła z rejestrów zagranicznych: holenderskiego, włoskiego, niemieckiego, czeskiego, angielskiego, belgijskiego, australijskiego i amerykańskiego. Klinika wspiera tworzenie polskiego rejestru dawców niespokrewnionych.

  14 grudnia 1999 roku wykonano w Katowicach pierwszy przeszczep szpiku od polskiego dawcy niespokrewnionego dla polskiego pacjenta.

  Działalność dydaktyczna Oddziału

  • zajęcia ze studentami V roku- wykłady i ćwiczenia z zakresu chorób wewnętrznych oraz diagnostyki laboratoryjnej
  • zajęcia ze studentami VI roku- ćwiczenia z lecznictwa ambulatoryjnego
  • zajęcia w języku angielskim dla studentów anglojęzycznych, głównie amerykańskich, z zakresu hematologii klinicznej
  • organizowanie wykładów w ramach Polskiej Szkoły Hematologii odbywającej się dwa razy do roku
  • kursy specjalizacyjne w ramach hematologii i transplantologii klinicznej
  • organizowanie Warsztatów Transplantacji Szpiku odbywających się raz w roku
  • udział w organizowaniu Europejskiej Szkoły Hematologii (w 2002 i 2006 roku odbyły się połączone sesje Polskiej i Europejskiej Szkoły Hematologii)

  Techniki Leczenia

  Techniki badawcze i lecznicze:

  • izolacja komórek macierzystych z krwi obwodowej i ze szpiku kostnego w separatorach komórkowych Spectra Optia 10100 (3 stanowiska), Spectra Cobe (1 stanowisko)
  • metoda immunofluorescencji przepływowej z wykorzystaniem cytometru przepływowego Coulter Epics XL i FACS CANTO II badania immunofenotypu komórek nowotworowych i prawidłowych
  • długo- i krótkoterminowe hodowle szpiku, badania kariotypu metodami cytogenetyki klasycznej i molekularnej, wykorzystanie techniki FISH w poszukiwaniu nieprawidłowości o istotnym znaczeniu rokowniczym np. del13 w szpiczaku plazmocytowym czy delecji 17 w przewlekłej białaczce limfocytowej.
  • elektroforeza kwasów nukleinowych
  • technika PCR (np. BCR/ABL metoda jakościowa i ilościowa, PML/RAR-alfa, bcl-2, CMV, EBV, CBF/MYH11, AML1/ETO, FLT3-ITD., JAK2V617F, FIP1L1-PDGFRA, WT1, mieszany chimeryzm)
  • metody immunoenzymatyczne i biomolekularne – do badań wirusologicznych, oznaczania poziomu leków itp. analizator AXSYM
  • analizatory hematologiczne – Sysmex 2000 i Sysmex 2100.

  Kwalifikacje do przeszczepów

  Kwalifikacje do przeszepu szpiku kostnego odbywają się w każdy wtorek o godzinie 11.30 w budynku Oddziału.

  Do skierowania i zakwalifikowania do zabiegu potrzebny jest dokument potwierdzający, że z osobą skierowaną została przeprowadzona rozmowa o korzyściach i ew. powikłaniach zabiegu (zgodnie z ustawą o „Przeszczepianiu Komórek, Tkanek, i Narządów w Polsce”).

  Osoba kierowana winna posiadać:

  Skierowanie do kwalifikacji do transplantacji szpiku z ośrodka kierującego
  Dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu choroby i leczenia (karty wypisowe, aktualne wyniki badań, ewent. dokumentacja radiologiczna)
  Prosimy o kontakt z Sekretariatem Oddziału (tel. +48 32 2591 281 lub +47 32 256-28-58) celem zapisania do kwalifikacji i potwierdzenia przyjazdu w danym dniu.

  Instytucje i Stowarzyszenia kooperujące z Oddziałem

  • Fundacja przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Francuska 20-24, Katowice
  • Stowarzyszenie Pacjentów Chorych na Hemofilię
  • Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów – oddział Katowice
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Katowice ul. Raciborska 15

  Współpraca międzynarodowa Katedry i Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  Klinika prowadzi szeroką działalność naukową, uczestnicząc w licznych, krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Znaczna część badań jest realizowana w ramach grantów przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także na zasadzie współpracy w ramach wieloośrodkowych grup roboczych.

  We współpracy z ośrodkami Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u dorosłych opracowano programy terapeutyczne leczenia chorych z ostrymi białaczkami szpikowymi i limfoblastycznymi.

  W odniesieniu do ostrej białaczki szpikowej przeprowadzono we współpracy z innymi ośrodkami w kraju, randomizowane badanie kliniczne wykazując korzystny wpływ 2-chlorodeoksyadenozyny dodanej do standardowego schematu indukującego. Wyniki tych badań były przedmiotem licznych wystąpień na prestiżowych sympozjach międzynarodowych oraz publikacji w czasopiśmie Leukemia.

  W naszym ośrodku opracowano i wdrożono program leczenia indukującego ostrej białaczki limfoblastycznej. Zwrócono uwagę na znaczenie rokownicze tzw. choroby resztkowej w tej populacji pacjentów. Wyniki opublikowano w British Journal of Haematology.

  W ramach współpracy z Polską Grupą ds. Leczenia Chłoniaków oraz Polską Grupą Szpiczakową prowadzono badania nad skutecznością nowych rozwiązań terapeutycznych u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową i szpiczakiem plazmocytowym.

  Zespół lekarzy Kliniki udowodnił skuteczność bardzo małych dawek inhibitora kinaz tyrozynowych-imatinibu w leczeniu chorych z przewlekłą białaczką eozynofilową. W oparciu o dużą grupę pacjentów z zespołem hipereozynofilowym, wyselekcjonował spośród nich chorych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chłoniaka z linii T. Wyniki badań przedstawiono w British Journal of Haematology i Haematologica.

  Znaczących osiągnięć naukowych zespół Klinki dokonał w transplantologii szpiku. Przeprowadzono badania mające na celu optymalizację procedury przeszczepienia szpiku, w tym doboru dawców niespokrewnionych. Zwrócono uwagę na istotną rolę słabych antygenów zgodności tkankowej oraz KIR. Klinika brała udział jako jedyny ośrodek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w badaniach zróżnicowania fenotypów słabych antygenów zgodności tkankowej w światowych populacjach w ramach Warsztatów Słabych Antygenów zorganizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Leiden. Wyniki analiz przedstawiono w Plos Genetics, Bone Marrow Transplantation i Blood. Wdrożono także protokoły leczenia o zredukowanej toksyczności. Opracowano nowe sposoby leczenia powikłań poprzeszczepowych tj. wybiórczej aplazji linii czerwonokrwinkowej. Klinika koordynuje w kraju Program Transplantacji Allogenicznej u osób powyżej 55 roku życia w ramach międzyośrodkowej, kooperacyjnej współpracy.

  Dzięki prowadzeniu międzynarodowych badań klinicznych, uzyskano dostęp do najnowocześniejszych osiągnięć hematologii. W tutejszej Klinice stosuje się szereg nowych tzw. celowanych leków np. przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD23 u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową, przeciwko antygenowi CD30 u chorych z chłoniakiem Hodgkina, czy inhibitory kinaz tyrozynowych II generacji tj. nilotinib lub bosutinib.

  Akredytacje i certyfikaty

  Zespół oddziału składa się z ponad 150 pracowników w tym 29 lekarzy, 78 pielęgniarek, 12 sanitariuszy, 16 biologów i techników analityki medycznej, 2 koordynatorów transplantacji, rehabilitanta, farmaceuty, 2 dietetyczek i 6 pracowników administracji.

  W zespole lekarzy są doświadczeni pracownicy kliniczni, posiadający specjalizację z chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Trzech lekarzy posiada licencje Ministerstwa Zdrowia na transplantacje allogeniczne i autologiczne komórek krwiotwórczych, a dodatkowo czterech lekarzy ma licencje na pobieranie komórek krwiotwórczych cytaferezą.

  Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku posiada następujące akredytacje:

  • Akredytacja EBMT (European Group of Blood and Marrow Transplantation) na wykonywanie transplantacji od dawców niespokrewnionych (EBMT Accredited Unrelated Donor Bone Marrow Transplant and Harvest Centre No. 677).
  • Akredytacja NMDP (National Marrow Donor Program) (NMDP Accredited Transplant Center 471)
  • Członkostwo IBMTR (International Bone Marrow Transplant Registry) (IBMTR Team Number 283)
  • Certyfikaty jakości cytometrii przepływowej i członkowstwo EWGCCA.
  • Akredytacja Narodowego Programu Dawców Szpiku USA (NMDP – National Marrow Donor Program)

  Akredytacja Narodowego Programu Dawców Szpiku USA (NMDP – National Marrow Donor Program) – rejestr NMDP powstał w 1986 roku, jego siedziba znajduje się w Minneapolis. NMDP to obecnie największy na świecie rejestr dawców szpiku. W jego bazie danych znajduje się ponad 7.400.000 potencjalnych dawców, z których ponad połowa jest przebadana w obu klasach HLA. NMDP prowadzi rekrutację dawców za pośrednictwem 86 ośrodków amerykańskich i kilku zagranicznych (zlokalizowanych w Niemczech, Holandii, Norwegii, Szwecji i Izraelu). NMDP kooperuje z 14 rejestrami zagranicznymi, w których poszukiwania prowadzone są automatycznie. Pierwszy przeszczep szpiku od amerykańskiego dawcy szpiku został pomyślnie przeprowadzony w Katowicach w 1999r.

  Informacje dla Członków PLRG

  Do pobrania

  Poradnik dla pacjentów po przeszczepie szpiku

  Protokół leczenia DAC +/- HD Ara C

  Oświadczenie badanego

  KHiTS informacja dla badanego

  Ośr. PALG informacja dla badanego

  Zalecane badania laboratoryjne

  SWOG klasyfikacja cytogenetyczna

  Załącznik 1 schemat ideowy DAC +/- HD Ara C

  Polisa ubezpieczeniowa dla ośrodka katowickiego

  Warunki ubezpieczenia dla ośrodka katowickiego

  Personel

  Lekarz kierujący oddziałem

  prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz – Krzemień, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna, immunologia kliniczna.

  Lekarze Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku

  Lekarze

  Lekarze

  • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna
  • Dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna
  • Dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk – Kuliś, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna
  • Dr hab. n. med. Beata Stella – Hołowiecka, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, w trakcie transplantologia kliniczna
  • Dr n. med. Agata Wieczorkiewicz – Kabut, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna
  • Dr n. med. Marek Seweryn, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia
  • Dr n. med. Krzysztof Woźniczka specjalizacje: choroby wewnętrzne, w trakcie hematologia
  • Dr n. med. Patrycja Zielińska, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, w trakcie transplantologia kliniczna
  • Dr n. med. Małgorzata Kopera, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia
  • Dr n. med. Dariusz Kata, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, w trakcie transplantologia kliniczna
  • Dr n. med. Monika Dzierżak – Mietła, specjalizacje: choroby wewnętrzne
  • Dr n. med. Anna Koclęga, specjalizacje: w trakcie choroby wewnętrzne
  • Lek. med. Magdalena Gaj, specjalizacje: choroby wewnętrzne, w trakcie hematologia
  • Lek. med. Mariusz Matyja, specjalizacje: w trakcie choroby wewnętrzne
  • Lek. med. Ewa Rzenno, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia
  • Lek. med. Grażyna Bober, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia
  • Lek. med. Krzysztof Białas, specjalizacje: choroby wewnętrzne, w trakcie transplantologia kliniczna
  • Lek. med. Anna Wacławik specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, w trakcie transfuzjologia kliniczna
  • Lek. med. Andrzej Frankiewicz, specjalizacje: choroby wewnętrzne, w trakcie hematologia
  • Lek. med. Jarosław Korzeński, specjalizacje: choroby wewnętrzne, w trakcie hematologia
  • Lek. med. Marta Panz – Klapuch, specjalizacje: w trakcie choroby wewnętrzne
  • Lek. med. Maria Pędziwiatr, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia
  • Dr n. med. Iwona Grygoruk-Wiśniowska, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, w trakcie transplantologia kliniczna
  • Lek. med. Agnieszka Janikowska, specjalizacje: choroby wewnętrzne, w trakcie hematologia
  • Lek. med. Ryszard Wichary specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia
  • Lek. med. Robert Liwoch, specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia
  • Dr n. med. Anna Kopińska, specjalizacje: choroby wewnętrzne, w trakcie hematologia
  • Lek. med. Katarzyna Wiśniewska – Piąty, specjalizacje: w trakcie choroby wewnętrzne
  • Lek. med. Malwina Rybicka, specjalizacje: w trakcie choroby wewnętrzne
  • Lek. med. Izabela Szewczyk, specjalizacje: w trakcie choroby wewnętrzne
  • Lek. med. Karolina Torba, specjalizacje: w trakcie choroby wewnętrzne
  • Lek. med. Helena Krzemień, specjalizacje: w trakcie choroby wewnętrzne
  Pielęgniarki Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku

  Pielęgniarki

  Pielęgniarki

  • mgr Paulina Reinhard, pielęgniarka oddziałowa
  • mgr Agnieszka Jaskulska, pielęgniarka koordynująca, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  • Beata Bubula, pielęgniarka koordynująca, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  • Klaudia Kaszuba, pielęgniarka koordynująca, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  • Danuta Łacny, pielęgniarka koordynująca, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  • Anna Mikos, pielęgniarka koordynująca, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  • Edyta Szulewa, pielęgniarka koordynująca, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  • Barbara Wiklik, pielęgniarka koordynująca, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

  Galeria