Kontrast: włącz / wyłącz

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych


30-12-2022

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-027 Katowice ul. Francuska 20-24 na podstawie umowy nr 6/13/24/2022/34/864 oraz aneksu nr 1 jest realizatorem zadania sfinansowanego na podstawie:          1. uchwały Rady Ministrów nr 164/2010 z dnia 12 października 2010r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2022 pod nazwą „ Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 212/2011z dnia 2 grudnia 2011r., uchwała Rady Ministrów nr 97/2017r. z dnia 3 lipca 2017r., uchwała Rady Ministrów nr 57/2018 z dnia 23 marca 2018r., uchwała Rady Ministrów nr 150/2020 z dnia 20 października 2020r. oraz uchwała nr 147/2021 z dnia 9 listopada 2021r.

  1. art. 115 ust.1 pkt 1 w zw. Z art.114 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U z 2022 r. poz.633, z póxn.zm)
  2. w wyniku dokonanego przez Ministra wyboru Realizatora w postepowaniu konkursowym, przeprowadzanym zgodnie z dokumentem programu.

Realizacja programu wieloletniego na lata 2011-2022 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w zakresie zadania: Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022r.

Wartość zadania: 1 164 000,00 zł ( jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące zł)

W ramach zadania zakupiona została aparatura medyczna:

  1. Aparat do sekwencjonowania nowej generacji –NGS            1 szt
  2. Urządzenie do suchego rozmrażania składników krwi 6 szt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM