Kontrast: włącz / wyłącz

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie


informacja

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) (ang. Polish Nurses Association) jest towarzystwem naukowym gromadzącym w swych szeregach pielęgniarki, pielęgniarzy i położne.

Celem towarzystwa jest:

Popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa.
Wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych.
Prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej i położniczej.
Współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
Aktywna działalność członków PTP umożliwia rozwój różnych dziedzin pielęgniarstwa, popularyzuje zawód pielęgniarki i podnosi jego prestiż.

Historia

W 1860 Florence Nightingale otworzyła pierwszą, świecką szkołę pielęgniarek w Szpitalu św. Tomasza w Londynie. W tym okresie jest początek ruchu emancypacyjnego kobiet. Wiele pielęgniarek włączyło się w międzynarodowy ruch kobiet, domagających się równych praw w społeczeństwie, udziału w podejmowaniu decyzji.

W 1864 powołano z inicjatywy Henryka Dunata Czerwonego Krzyża z siedzibą w Genewie. Dzięki inicjatywie tej organizacji rozpoczęto tworzenie szpitali, w których szkolono pielęgniarki.

W 1912 Czerwony Krzyż ustanowił Medal imienia Florence Nightingele, przyznawany pielęgniarkom i sanitariuszkom w uznaniu ich zasług. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) – powstała w 1899 zadaniem była pomoc w tworzeniu narodowych towarzystw pielęgniarskich, stanowiących reprezentację tego środowiska w Radzie. Celami determinującymi działalność tej organizacji było: ujednolicenie systemu kształcenia oraz kryteriów naboru kandydatek do zawodu, opracowanie zasad etyki zawodowej, uregulowanie przepisów prawnych, podniesienie statusu pielęgniarki, wymiana doświadczeń. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek skupia 129 krajów.
PTP powstało jako kontynuacja działalności Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych (PSPZ).

Pierwsze prace dotyczące powstania PSPZ rozpoczęto w 1924 roku. Były one dziełem absolwentek pierwszych szkół pielęgniarskich, a inspiracji dostarczyła działalność Helen Bridge.

Ostatecznie Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych utworzono 3 kwietnia 1925 roku. W tym też roku podczas Międzynarodowego Kongresu Pielęgniarek w Helsinkach- Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych zostało przyjęte do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ang. International Council of Nurses- INC).

Stowarzyszenie działało prężnie i na coraz szerszą skalę. Rozpoczęto redagowanie pierwszego czasopisma pielęgniarskiego, dokonano pierwszej ewidencji pielęgniarek, rozpoczęto doskonalenie podyplomowe, wydano podręczniki, wyodrębniono nowy dział, a mianowicie pielęgniarstwo środowiskowe.

W 1935 roku weszła w życie Ustawa o pielęgniarstwie (Dz. U. RP 1936, Nr 27, poz. 199) obowiązująca do 1996 roku.

Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność PSPZ. 1939-1945 przerwa okupacyjna

Po wojnie nie udało się odbudować organizacji w pierwotnych strukturach. Ówczesne władze państwowe dla reprezentowania środowiska pielęgniarskiego utworzyły Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Mimo to członkinie byłego PSPZ nadal reprezentowały kraj na arenie międzynarodowej jako przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia i innych znaczących organizacji.

W roku 1956 w związku ze zmianami politycznymi wyrażono zgodę na utworzenie samodzielnej organizacji pielęgniarskiej. Utworzono Komitet Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

W dniach 8-9 stycznia 1957 roku odbył się Krajowy Zjazd, na którym powołane zostało Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Podjęto nowe zadania. Zajęto się nowelizacją ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, rozpoczęto przygotowania do rozpoczęcia studiów wyższych dla pielęgniarek.

Rok 1962 przyniósł ponowne wcielenie, już jako Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (INC). W 1972 roku powstał pierwszy Wydział Pielęgniarstwa AM w Lublinie, jako jedyny w europie, ośrodek kształcenia akademickiego dla pielęgniarek.

Od roku 1978 PTP zmienia swój charakter na naukowy. W 1988 PTP zostaje przyjęte do Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych.

19 kwietnia 1991 roku zatwierdzono Ustawę o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych opracowaną przez ZG PTP. (Dz. U. Nr 41, poz. 178 zmiany 1996,1998,2000, 2002, 2004, 2007 )

Od roku 1992 ożywiła się działalność zostały powołane Komisje Problemowe.

W 1993 roku odbył się I Kongres Pielęgniarek i Położnych w Busku Zdroju. Oficjalnie zmieniono statut towarzystwa na naukowe. Została powołana Rada Naukowa jako organ opiniodawczo-doradczy ZG PTP, rozpoczęto wydawanie Zeszytów Naukowych, nawiązano kontakty z organizacjami na całym świecie, zorganizowano warsztaty naukowe.

Od 2006 roku Polskie Towarzystwo pielęgniarskie jest organizacją pożytku publicznego.

W latach 1995/1996 przedstawiciele ZG PTP brali udział w pracach nad Ustawą o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej oraz Kodeksem Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej (Ustawa z dn. 5 lipca 1996, Dz. U. Nr 91, poz. 410 oraz kolejnymi nowelizacjami 1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007).

W roku 2007 świętowano 50-lecie utworzenia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Działalność PTP opiera się na Statucie (www.ptp.na1.pl )

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest organizacją pozarządowa, pożytku publicznego, o charakterze społecznym. Wpisane w Krajowy Rejestr Sądowy NUMER KRS: 0000065610

Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego istniał w latach 1962-1989. Inicjatorką powołania oraz przewodniczącą była mgr Alicja Kuchta. Niestety nie dysponujemy dokumentacją dotyczącą działalności towarzystwa w tamtym okresie.

Ponownie Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zawiązało się w styczniu 2008 roku dzięki aktywności mgr Danuty Rudzkiej- Cesarz i mgr Zofii Prażak.

Koło gromadzi 25 członków. Są to pracownicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiej Akademii Medycznej (szpital o profilu okulistycznym) oraz Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi.

Przynależność do Koła Terenowego należy potwierdzić wypełnieniem deklaracji członkowskiej i opłacaniem składek. Członków obowiązuje aktywne uczestnictwo w spotkaniach i prowadzenie działalności naukowej.

Zarząd

Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego

Przewodniczący: mgr Zofia Prażak
Z-ca przewodniczącego: mgr Ewa Habryka
Sekretarz: mgr Wioletta Płócienniczak
Skarbnik: Iwona Sowa
Możliwość uzyskania informacji
Zofia Prażak – 032 25 91 370 lub 032 25 91 375 e-mail: ktptp@spskm.katowice.pl
Ewa Habryka- tel. 0 601 909 881, 032 25 91 216, e-mail: ewusienka1983@tlen.pl

Formularze: Karta Ewidencyjna Członkowska i Deklaracja

Podsumowanie roku 2008

9-11.05.2008 udział w IX Kongresie Pielęgniarek Polskich, który odbył się w Solinie. Koło reprezentowały: mgr Danuta Rudzka-Cesarz oraz mgr Barbara Piwowarczyk.
8.05.2008 Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki z uczestnictwem byłych pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego, na czele z mgr Alicją Kuchtą. Życzenia składał Pan prof. Franciszek Kokot. Część artystyczną uświetniła nestorka pielęgniarstwa województwa Śląskiego: poetka – Ewa Willaume- Pielka.
24.09.2008 V Konferencja Szkoleniowo- Naukowa „Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego” hasło przewodnie ABCD… 4 kroki w stronę bezpieczeństwa pracownika medycznego.

Czynny udział w Konferencji:
mgr Maria Urbańska-Grzegorzek – „Blok operacyjny-zagrożenia na stanowisku pracy pielęgniarki instrumentariuszki”
mgr Barbara Piwowarczyk – „Zespół oka suchego”
mgr Ewa Habryka – „Ocena świadomości ryzyka utraty zdrowia z nieprzestrzegania procedur dotyczących przygotowywania i podawania leków cytostatycznych”.

Podsumowanie roku 2009

 • Uczestnictwo w konkursie Pielęgniarka Roku 2008. Do II etapu na szczeblu województwa śląskiego zakwalifikowała się mgr Katarzyna Jaworska.
 • 30.03.2009 II Śląska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie w Zabrzu. Zofia Prażak – „Higiena jamy ustnej-zapobieganie próchnicy”
 • 14.05.2009 Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki z środowiskiem emerytowanych pielęgniarek. Refleksje związane z pracą na przestrzeni wieków.
 • 9.09.2009 VI Konferencja Szkoleniowo – Naukowa „Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego” pod hasłem przewodnim Zapewnij bezpieczeństwo sobie i pacjentowi.

Czynne wystąpienia:

 • mgr Katarzyna Jaworska – Zanieczyszczenie powietrza szpitalnego grzybami pleśniowymi
 • mgr Ewa Habryka – Psychologiczne aspekty w chorobie Alzheimera
 • mgr Barbara Piwowarczyk – Kiedy widzisz, że nie widzisz
 • mgr Beata Ochocka – Bezpieczeństwo pracy personelu medycznego wobec czynników biologicznych i zakażeń szpitalnych
 • mgr Zofia Prażak – Oddziaływanie fal elektromagnetycznych na organizm i psychikę człowieka

Podsumowanie roku 2010

 • Uczestnictwo w konkursie Pielęgniarka Roku 2009. Do II etapu na szczeblu województwa śląskiego zakwalifikował się mgr Tomasz Iwański
 • 29.03.2010 III Śląska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie w Zabrzu; mgr Zofia Prażak – „Epidemiologia nowej grypy. Doświadczenia własne.”
 • 6.05.2010 koło wystawiło poczet na obchodach Dnia Pielęgniarki
 • 13-15.05.2010 X Kongres Pielęgniarek Polskich o tematyce „Na czele zmian: budując zdrowsze narody”, który odbył się w roku w Ciechanowie. Udział wzięła Zofia Prażak
 • 28.05.2010 Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki z środowiskiem pielęgniarek emerytek szpitala, udział wzięły dr n. med. Grażyna Franek oraz dr n. biol. Maria Trzeciak
 • Przedstawiono życiorys prekursorki pielęgniarstwa Florencji Nightingele / Tomasz Iwański/. Dyskusja pielęgniarstwo wczoraj a dziś.
 • 15.09.2010 VII konferencje Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego pod hasłem przewodnim – Jakość i wszystko dla zdrowia. Konferencja pod Honorowym Patronatem Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Czynne wystąpienia:

 • mgr Katarzyna Syguła – Komunikacja terapeutyczna w pielęgniarstwie.
 • mgr Tomasz Iwański – Mobbing w pracy pielęgniarskiej.
 • mgr Maria Urbańska-Grzegorzek – Promocja zdrowia w miejscu pracy.
 • W trakcie konferencji przyświecała myśl: ,,Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie dążyć”( Lao Tsu –chiński filozof VI p.n.e.) mgr Dorota Kilańska- przewodnicząca ZG PTP, wręczyła przewodniczącej ZO PTP dr n. med. Grażynie Franek – Dyplom przynależności PTP do struktur ICN.
  8-9.10.2010 Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Prestiż zawodowy pielęgniarki w Polsce i Europie” Legnica

Podsumowanie roku 2011

 • Uczestnictwo w konkursie Pielęgniarka Roku 2010. Do II etapu na szczeblu województwa śląskiego zakwalifikowali się mgr Tomasz Iwański oraz lic. Aneta Trzcińska
 • 11.04.2011 IV Śląska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie w Zabrzu; Zofia Prażak – „Oddziaływanie fal elektromagnetycznych na organizm i psychikę człowieka.”
 • 13.05 2011 Jubileusz XX-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca uczestniczył poczet sztandarowy wystawiony przez członków naszego koła PTP oraz na uroczystości w Katedrze
 • 2-3.06.2011 Międzynarodowa konferencja dydaktyczno – szkoleniowa ,,100 – lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku” mgr Katarzyna Syguła
 • 6-7.09.2011 Kampania edukacyjna Czyste ręce – Plus dla Ciebie – wsparcie finansowe
 • 14.09.2011 VIII konferencja Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego pod hasłem przewodnim W poszukiwaniu zdrowszego jutra. Konferencja pod Honorowym Patronatem Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Czynne wystąpienia:

 • mgr Beata Ochocka – Zakłucia personelu medycznego – były, są, ale czy muszą być nadal?
 • mgr Zofia Prażak – Nanokoloidy metali: aurum, argentum, cuprum. Powrót do przeszłości.
 • mgr Iwona Otremba – Jakościowe zaburzenia świadomości- problem nie tylko psychiatryczny.
 • mgr Katarzyna Nowotny – Język migowy – jako element niezbędny w edukacji zdrowotnej.
 • 22.09.2011Wojewódzka Konferencja Naukowa „Niwelowanie różnic – zwiększanie równości w dostępie do opieki medycznej”. Uhonorowanie za zaangażowanie w działalność naukową PTP odznaką ICN: mgr Zofia Prażak, mgr Iwona Woźniak
 • 27-29.09.2011 Aneta Trzcińska reprezentowała Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie na Targach w Lipsku „PFLEGE + HOMECARE LEIPZIG” – Specjalistyczne Targi i Kongres Ambulatoryjnej i Stacjonarnej Opieki Zdrowotnej oraz Opieki nad Chorymi w Domu.

Podsumowanie roku 2012

 • Uczestnictwo w konkursie Pielęgniarka Roku 2011. Do II etapu na szczeblu województwa śląskiego zakwalifikowała się mgr Katarzyna Syguła oraz lic.Aneta Trzcińska.
 • 29.03.2012 V Śląska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie w Zabrzu; Zofia Prażak – „Układ immunologiczny parasolem ochronnym. Jak wzmocnić organizm?”
 • 19.04.2012 Ogólnopolski Kongres Ekspozycji Zawodowej
 • 17-20.05.2012 XI Kongres PTP Elbląg; mgr Danuta Rudzka-Cesarz, mgr Bartosz Szczudłowski mgr Zofia Prażak – Świadomość procesu komunikacji w organizacji medycznej
 • 31.05-1.06.2012 Kraków; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pacjent – Pielęgniarka partnerzy w działaniu. Katarzyna Syguła
 • 29.06.2012 – Uroczystość jubileuszu 55 – lecia powstania PTP w Polsce oraz międzynarodowego dnia pielęgniarek i położnych, Odznaki ICN otrzymały mgr Beata Ochocka oraz mgr Danuta Rudzka- Cesarz
 • 17.09.2012 Udział w wizycie seminaryjnej w Parlamencie Europejskim; mgr Aneta Trzcińska
 • 19.09.2012 IX konferencja Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego hasłem przewodnim konferencji było: Bezpieczne miejsce pracy. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Hudzik objął Patronat Honorowy.

Czynne wystąpienia:

 • mgr Tomasz Iwański – Różnicowanie objawów przemocy w środowisku pielęgniarskim.
 • 4-6.10.2012 IV Kongres PTLR – Twórzmy szanse i możliwości gojenia ran przewlekłych; Bydgoszcz
 • Sesja plakatowa: Postępowanie z rana: od kolonizacji do zakażenia. Zofia Prażak
 • 6.11.2012 Międzynarodowe spotkanie poświęcone implementacji Dyrektywy 32/2010/UE. Seminarium poświęcone zagadnieniu ekspozycji zawodowej personelu pielęgniarskiego na zakażenia spowodowane zakłuciami sprzętem medycznym- Łódź. mgr Aneta Trzcińska

Podsumowanie roku 2013

Uczestnictwo w konkursie Pielęgniarka Roku 2012. Do II etapu na szczeblu województwa śląskiego zakwalifikowała się mgr Katarzyna Syguła oraz mgr Aneta Trzcińska.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM