Kontrast: włącz / wyłącz

Oddział Otorynolaryngologii


Lekarz Kierujący Oddziałem

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski

Podstawowe Informacje

  • Liczba łóżek – 32
  • Personel lekarski – 13 osób
  • Personel pielęgniarski – 31 osób
  • Sala operacyjna
  • Pracownia Audiometrii
  • Pracownia Endoskopii
  • Pracownia Otolaryngologiczna

Dane kontaktowe

telefon: sekretariat 032 2591 460
poradnia 032 2591 467
fax: 032 2562 996
adres: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24
email: laryngologia@spskm.katowice.pl

Informacje o Oddziale

Oddział dysponuje 32 łóżkami, blokiem operacyjnym wyposażonym w dwa lasery oraz 2 mikroskopy operacyjne, w tym jeden do operacji otochirurgicznych – tzw. sufitowy.

Nowoczesna Pracownia Audiometrii współpracująca z oddziałem wyposażona jest w zestaw do audiometrii progowej i okołoprogowej, audiometrii wysokich częstotliwości, obiektywnej– BERA, audiometrii mowy oraz urządzeń do badania otoemisji akustyczneji diagnostyki błędników. Oddział jako jeden z pięciu ośrodków w Polsce i jedyny w części południowej wykonuje zabiegi otochirurgiczne leczenia całkowitej obustronnej głuchoty metodą implantów ślimakowych (od 2004 r.) i częściowej głuchoty za pomocą implantów hybrydowych (od 2014r.).

Operacja implatacji ślimakowej u chorego z głuchotą

Operacja implatacji ślimakowej u chorego z głuchotą (materiały własne)

Oddział świadczy również leczenie operacyjne niedosłuchów metodą aparatów zakotwiczonych w kości skroniowej (od 2007 r.).

implant słuchowy zakotwiczony w kości

implant słuchowy zakotwiczony w kości (materiały własne)

W 2004 roku rozpoczęto program rehabilitacji chirurgicznej głosu u chorych po całkowitym usunięciu krtani przy użyciu protez głosowych tchawiczo – przełykowych.

W oddziale wykonuje się pełny zakres operacji: raka krtani, guzów ślinianek, guzów oczodołów, nowotworów jamy ustno – gardłowej. Jednostka przeprowadza również operacje endoskopowe nosa i zatok z użyciem nowoczesnego sprzętu medycznego. Zastosowanie lasera CO2 i plazmy argonowej w operacjach mikrochirurgicznych krtani znacznie poprawiły wyniki leczenia zmian zapalnych i nowotworów. Ponadto w oddziale wykonywanych jest wiele typów operacji w zmianach nowotworowych w zakresie nosa, zatok przynosowych i gardła.

To tutaj po raz pierwszy w Polsce, w 1998 roku rozpoczęto leczenie zaburzeń drożności nosa oraz stanów przednowotworowych jamy ustnej, gardła i krtani nowoczesną metodą z użyciem koagulacji plazmą argonową. Wykonywane są także unikalne zabiegi poszerzania okolicy podgłośniowej krtani z zastosowaniem metody implantacji autogennej chrząstki przegrody nosa.

W tutejszym Oddziale wykonuje się obecnie jako jedynym ośrodku w Polsce operacje rekonstrukcji krtani z użyciem chrząstki przegrody nosa (poprzedzono badaniami naukowymi nad biozgodnością przy użyciu metod z zakresu mikroskopii oraz spektroskopii).

rekonstrukcja krtani

rekonstrukcja krtani

chrząstka ucha w badaniu przy użyciu mikrosopii sił atomowych (AFM) - we wspólpracy z Instytutem Inżynierii Materiałowej UŚ

chrząstka ucha w badaniu przy użyciu mikrosopii sił atomowych (AFM) – we wspólpracy z Instytutem Inżynierii Materiałowej UŚ (materiały własne)

W oddziale wykonuje się rozległe operacje w regionie masywu szczękowo-sitowego, oczodołu oraz podstawy czaszki stosując opracowane, oryginalne własne dojście do guzów nowotworowych tej okolicy, z zastosowaniem jednoczasowej endowaskularnej obliteracji naczyń tzw. krytycznych.

Wspólnie z Zakładem Radiologii tutejszego Szpitala opracowano podstawy teoretyczne zastosowania pionierskiej w skali Europy diagnostyki z użyciem rezonansu magnetycznegow postaci traktografii w ocenie niedosłuchów przewodzeniowych i odbiorczych.

W 2011 r. tutejszy oddział rozpoczął nowatorskie w skali nauki światowej badania ultrastruktury nowotworów na poziomie usieciowania atomów z użyciem mikroskopii sił atomowych oraz mikroskopii skaningowej, transmisyjnej i metod spektroskopowych we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.

W 2012 r. jednostka nawiązała współpracę z Zakładem Fizyki Molekularnej Uniwersytetu Śląskiego, opracowując technologię produkcji leków, stosowanych
w otolaryngologii, a od roku 2013 współpracuje z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie, opracowując technologię biomateriałów stosowanych w rekonstrukcji krtani i tchawicy.

Katedra i Klinika Laryngologii SUM w Katowicach w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” uzyskała w ramach programu „Regionalne Agendy Naukowo – Badawcze” grant na projekt zatytułowany: ” Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki”. Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, firma „Solveere” sp. z o.o. oraz Kardio-Med-Silesia w Zabrzu. Liderem tego konsorcjum jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. W ramach SUM w skład konsorcjum wchodzą jednostki: Klinika Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Zakład Anatomii Katedry Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Katedra i Zakład Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski. Projekt dotyczy opracowania technologii otrzymywania spersonalizowanych rusztowań tkankowych, które znajdą zastosowanie w rekonstrukcji twarzoczaszki. Projekt otrzymał dofinansowanie NCBiR w kwocie 6.950.800,00 zł. Nr grantu NCBiR: POIR.04.01.02-00-0085/17.

Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego została wybrana na organizatora 48 Krajowego Zjazdu Polskiego towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, który odbędzie się w maju w Międzynarodowym centrum kongresowym w Katowicach w dniach 5 – 8.09.2018r. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum jest Kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii SUM prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski jest wiceprzewodniczącym Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy tut. Katedrze i Klinice Laryngologii zdobyli I miejsce na Konferencji Studentów i Młodych Lekarzy oraz Europejskim Sympozjum Audiologicznym w sekcji Studentów i Młodych Naukowców.

Obecnie Katedra i Klinika Laryngologii podjęła współpracę naukową w zakresie pionierskich badań nad biologią komórek raka płaskonabłonkowego
z zastosowaniem światła synchrotronowego (PEM).

Zespół Kliniki we współpracy z Instytutem Inżynierii Materiałowej UŚ prowadzi pionierskie badania nad wykrywaniem obecności komórek raka błony śluzowej dróg oddechowych przy użyciu metod spektroskopowych (MALDI-TOF)

Badania naukowe prowadzone przez zespół tut. Kliniki mają bardzo duży aspekt wykorzystania w przyszłości w diagnostyce i leczeniu chorych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM