Kontrast: włącz / wyłącz

Laboratorium Centralne


Laboratorium Centralne Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest pełnoprofilową, wysokospecjalistyczną jednostką działalności usługowej, pełniącą świadczenia medyczne z zakresu następujących dziedzin diagnostyki laboratoryjnej: bakteriologii lekarskiej i mykologii, serologii i immunologii transfuzjologicznej, analityki ogólnej, biochemii klinicznej, hematologii, koagulologii, hemostazy, immunochemii, białek specyficznych, parametrów krytycznych. Zakresem swojej działalności Laboratorium Centralne obejmuje wszystkie Oddziały wchodzące w skład SPSK-M oraz Poradnie Przykliniczne. Wykonuje również badania dla jednostek zewnętrznych na podstawie podpisanych umów.

Laboratorium Centralne jest zlokalizowane w budynku Oddziału Dermatologii SUM / budynek nr 3 / na drugim piętrze. Pomieszczenia laboratoryjne spełniają wszystkie wymagania standardów jakości laboratorium analitycznego oraz standardów sanitarno – epidemiologicznych.

Laboratorium Centralne dysponuje najnowocześniejszą specjalistyczną aparaturą laboratoryjną do diagnostyki badań. Jest wyposażone w laboratoryjny system informatyczny sprzężony z oddziałami SPSK-M, umożliwiający natychmiastowe przesłanie drogą elektroniczną zatwierdzonego przez diagnostę wyniku badania do wiadomości lekarza.

Wiarygodność wykonywanych w Laboratorium Centralnym badań jest monitorowana poprzez ocenę wyników badań kontrolnych uczestniczących w wewnątrzlaboratoryjnym oraz zewnątrzlaboratoryjnym sprawdzianie jakości badań. Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań wykonywana jest codziennie i obejmuje ocenę wyników na trzech poziomach wartości badanych parametrów. Laboratorium uczestniczy w Powszechnym oraz Centralnym Programie Oceny Jakości Badań organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, obejmującym szeroki zakres parametrów z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej. Laboratorium Centralne bierze także udział w kontroli Polmicro dla badań mikrobiologicznych oraz w sprawdzianie RCKiK i Instytutu Hematologii dla badań z zakresu hematologii transfuzjologicznej.Ponadto Laboratorium uczestniczy w międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości badań Riqas w zakresie chemii klinicznej i immunochemii, Labguality w zakresie badania ogólnego moczu, oraz SNCS Iquas e- Check w zakresie badań hematologicznych.

Laboratorium Centralne poprzez całodobowy system pracy zabezpiecza praktycznie nieograniczoną dostępność do wykonania badań podstawowych i ratujących życie a także umożliwia przyjmowanie materiałów do badań specjalistycznych przez cała dobę.

Laboratorium Centralne organizacyjnie podzielone jest na następujące jednostki:

  • Pracownię Serologii
  • Pracownię Bakteriologii
  • Pracownię Biochemii
  • Pracownię Mykologii
  • Pracownię Hemostazy

Personel laboratoryjny jest na stałe przypisany do danej pracowni, rotacja pracowników występuje tylko na poszczególnych stanowiskach pracy w obrębie danej pracowni.

Badania laboratoryjne w Pracowni Serologii i Pracowni Biochemii wykonywane są całodobowo. Personel pracuje w systemie dwóch zmian dwunastogodzinnych. Pracownia Bakteriologii jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 14:35 / w środy od 7:00 do 19:00 /. Pracownia Mykologii jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.

Laboratorium Centralne w strukturze organizacyjnej SPSK-M podlega Lekarzowi Naczelnemu.

Personel Laboratorium Centralnego stanowią :

  • Kierownik Laboratorium Centralnego
  • Zastępca Kierownika
  • diagności laboratoryjni zatrudnieni na stanowiskach asystentów diagnostyki laboratoryjnej
  • technicy zatrudnieni na stanowiskach starszych laborantów
  • pomoce laboratoryjne

Łączna ilość osób zatrudnionych w Laboratorium Centralnym wynosi : 17 diagnostów, 16 techników oraz 2 pomoce laboratoryjne – razem 35 osób.

Personel Laboratorium Centralnego w ramach kształcenia podyplomowego podejmuje specjalizacje z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej. Aktualnie kadrę laboratoryjną zasila dwóch specjalistów laboratoryjnej diagnostyki medycznej, jeden specjalista mikrobiologii, dwóch analityków klinicznych posiadających I stopień specjalizacji z zakresu analityki klinicznej, trzy osoby realizujące specjalizację
z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, jedna osoba w trakcie specjalizacji z mikrobiologii, dwie osoby w trakcie specjalizacji z transfuzjologii laboratoryjnej. Dwie osoby zaliczyły uzupełniający program specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Diagności laboratoryjni nieustannie podnoszą kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w sympozjach, konferencjach naukowych i kursach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Laboratorium Centralne od roku 1990 do 31.01.2013 było kierowane przez mgr Ewę Szołtysik. Zastępcą Kierownika była w latach 1996 do 2013 dr Agata Czopińska – Zbrojewska. Pod nadzorem kierownictwa Laboratorium osiągnęło szczytową formę rozwoju, aktualnie spełnia wszystkie wymagane przepisami standardy z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Laboratorium Centralne przeżyło metamorfozę zarówno pod względem wyposażenia pracowni w najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczną, poszerzenia zakresu wykonywanych badań jak i estetyki pomieszczeń laboratoryjnych. Ważnymi wydarzeniami w rozwoju jednostki było wprowadzenie w struktury Laboratorium Pracowni Bakteriologii w roku 1996 pod nadzorem mgr Urszuli Agnieszki Jarosz, następnie Pracowni Immunochemii, w roku 2010 Banku Krwi pod nadzorem dr Agaty Czopińskiej – Zbrojewskiej, w roku 2012 Pracowni Hemostazy pod nadzorem mgr Aleksandry Englisz i mgr Marcina Wilkiewicza.

Znaczne poszerzenie zakresu badań z pozostałych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej oraz objęcie badań wieloma sprawdzianami kontroli jakości ogólnopolskiej i międzynarodowej i uzyskiwanie dobrych wyników w tych sprawdzianach, uplasowało Laboratorium Centralne SPSK-M na poziomie jednego z najlepszych laboratoriów w regionie.

W latach 2013 – 2018 kierownikiem Laboratorium Centralnego była pani mgr Aleksandra Englisz, a od 2019 roku kierownictwo Laboratorium Centralnego przejęła pani dr n. med. Renata Klekotka. Priorytetem w działalności Laboratorium jest kontynuacja dalszego prężnego rozwoju diagnostyki laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia jakości uzyskiwanych wyników badań laboratoryjnych.

Opracowała Ewa Szołtysik

z-ca Kierownika

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM