Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/2/2017


24-02-2017
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
1.) Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne  i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej.
2.) Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej.

24.02.2017- Ogłoszenie
24.02.2017- SWKO
24.02.2017- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy
24.02.2017- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy
24.02.2017- Załącznik nr 3-5- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.
24.02.2017- Załącznik nr 6- Wzór umowy.
10.03.2017- Pytania 1 + zmiany do SWKO
24.03.2017- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM