Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/14/2016


19-09-2016
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
1.) Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne  i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej.
2.) Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej.

19.09.2016- Ogłoszenie
19.09.2016- SWKO
19.09.2016- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy- Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępnie całodobowym.
19.09.2016- Załącznik nr 2- Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym.
19.09.2016- Załączniki nr 3-5- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.
19.09.2016- Załącznik nr 6- Wzór umowy.
20.09.2016- Zmiany do SWKO
22.09.2016- Zmiana terminów
23.09.2016- Pytania
23.09.2016- Zmiany do SWKO II
23.09.2016- Załącznik nr 1– po zmianach
29.09.2016- Pytania II
29.09.2016- Zmiany do SWKO III
29.09.2016- Załącznik nr 1-po zmianach II
30.09.2016- Zmiana terminów II
12.10.2016- Zmiana terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu
28.10.2016- Ogłoszenie o pozostawieniu ofert bez rozstrzygnięcia

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM