Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/12/2016


30-08-2016
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
1.) Konsultacje neurologiczne- CPV: 85121200-5
2.) Badania diagnostyczne neurologiczne- CPV: 85121200-5
30.08.2016- OGŁOSZENIE
30.08.2016- SWKO
30.08.2016- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy- Konsultacje neurologiczne.
30.08.2016- Załącznik nr 2– Formularz asortymentowo- cenowy- Badania diagnostyczne neurologiczne.
30.08.2016- Załączniki nr 3-5– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.
30.08.2016- Załącznik nr 6– Pytania dotyczące standardu HL7.
30.08.2016- Załącznik nr 7-  Umowa.
19.09.2016- Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM