Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/1/2017


20-01-2017
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych-  CPV: 85148000 – 8
Usługi analizy medycznej
20.01.2017- Ogłoszenie
20.01.2017- SWKO
20.01.2017- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy.
20.01.2017- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy.
20.01.2017- Załącznik nr 3-5- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych,
Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.
20.01.2017- Załącznik nr 6- Pytania dotyczące standardu HL7.
20.01.2017- Załącznik nr 7- Wzór umowy.
20.01.2017- Zmiana terminów
23.01.2017- Pytania I
01.02.2017- Zmiana terminów II
06.02.2017- Unieważnienie Pakietu nr 2
10.02.2017- OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM