Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/10/2016


10-08-2016
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
1.) Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7
2.) Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne- CPV: 85121210-8
3.) Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne- CPV: 85121200-5
4.) Konsultacje pulmonologiczne oraz badania diagnostyczne pulmonologiczne- CPV: 85121232-8
5.) Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne- CPV: 85121231-1
6.) Konsultacje kardiochirurgiczne- CPV: 85121200-5
7.) Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5
8.) Konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej- CPV: 85121200-5
9.) Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5
10.08.2016- OGŁOSZENIE
10.08.2016- SWKO
10.08.2016- Załącznik 1– Forumlarz asortymentowo- cenowy- Kons. gastroenterologiczne oraz badania diag. gastroenterologiczne.
10.08.2016- Załącznik 2- Forumlarz asortymentowo- cenowy- Kons. z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diag. ginekologiczne.
10.08.2016- Załącznik 3- Forumlarz asortymentowo- cenowy- Kons. neurologiczne oraz badania diag. neurologiczne.
10.08.2016- Załącznik 4- Forumlarz asortymentowo- cenowy- Kons. pulmonologiczne oraz badania diag. pulmonologiczne.
10.08.2016- Załącznik 5- Forumlarz asortymentowo- cenowy- Kons. kardiologiczne oraz badania diag. kardiologiczne.
10.08.2016- Załącznik 6- Forumlarz asortymentowo- cenowy- Kons. kardiochirurgiczne.
10.08.2016- Załącznik 7- Forumlarz asortymentowo- cenowy- Kons. neurochirurgiczne.
10.08.2016- Załącznik 8- Forumlarz asortymentowo- cenowy- Kon. z zakresu chirurgii plastycznej.
10.08.2016- Załącznik 9- Forumlarz asortymentowo- cenowy-Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli).
10.08.2016- Załączniki nr 10-12- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.
10.08.2016- Załącznik nr 13– Pytania dotyczące standardu HL7.
10.08.2016- Załącznik 14– Umowa
12.08.2016- Zmiana terminów I
17.08.2016- Zmiana terminów II
19.08.2016- Pytania
19.08.2016- Zmiany do treści SWKO
19.08.2016- Załącznik nr 15
25.08.2016- Zmiana terminów III
29.08.2016- Unieważnienie- Pakiet nr 3
31.08.2016- PYTANIA II
05.09.2016- Unieważnienie- Pakiet nr  1,4,7,8,9
06.09.2016- Ogłoszenie wyników-  Pakiet nr 2,5,6

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM