Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/2/2020


05-02-2020
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania molekularne

CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej

 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

05.02.2020 – OGŁOSZENIE

05.02.2020 – SWKO

05.02.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

05.02.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

05.02.2020 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

05.02.2020 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

05.02.2020 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

05.02.2020 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

10.02.2020 – PYTANIA I

11.02.2020 – Zmiana terminów I

17.02.2020 – PYTANIA II

18.02.2020 – Zmiany do SWKO I

26.02.2020 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM