Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/17/2022


14-11-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Oznaczenia białka monoklonalnego w tym wolnych łańcuchów  ciężkich (jakościowe i ilościowe)
CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

14.11.2022 – OGŁOSZENIE

14.11.2022 – SWKO

14.11.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

14.11.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

14.11.2022 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

14.11.2022 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

14.11.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

28.11.2022 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM