Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/16/2023


04-09-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania laboratoryjne: MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej
wysokiego stopnia
CPV: 85145000-7  – Usługi  świadczone przez  laboratoria medyczne

 

04.09.2023 – OGŁOSZENIE

04.09.2023 – SWKO

04.09.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1

04.09.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

04.09.2023 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

04.09.2023 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

04.09.2023 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

07.09.2023 – PYTANIA I

07.09.2023 – ZMIANY DO SWKO I

08.09.2023 – Zmiany do SWKO II

12.09.2023 – PYTANIA II

19.09.2023 – Zmiana terminu ogłoszenia wyników

22.09.2023 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM