Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/16/2022


28-10-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE
CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

28.10.2022 – OGŁOSZENIE

28.10.2022 – SWKO

28.10.2022 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy

28.10.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

28.10.2022 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

28.10.2022 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

28.10.2022 – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

31.10.2022 – Zmiana terminów – Zmiana terminów

15.11.2022 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM