Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/14/2022


05-09-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIE STEC
CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

05.09.2022 – OGŁOSZENIE

05.09.2022 – SWKO

05.09.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

05.09.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

05.09.2022 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

05.09.2022 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

05.09.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

19.09.2022 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM