Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/12/2022


16-08-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

                                BADANIA  UKŁADU DOPEŁNIACZA CH50
CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

16.08.2022 – OGŁOSZENIE

16.08.2022 – SWKO

16.08.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

16.08.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

16.08.2022 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

16.08.2022 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

16.08.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

23.08.2022 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM