Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/05/2023


02-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE
Oznaczanie przeciwciał przeciw czynnikowi H  (anty CFH)
CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

01.02.2023 – OGŁOSZENIE

01.02.2023 – SWKO

01.02.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

01.02.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

01.02.2023 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

01.02.2023 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

01.02.2023 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

09.02.2023 – ZMIANY DO SWKO I

10.02.2023 – PYTANIA I

17.02.2023 – OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM