Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/03/2023


17-01-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE
CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

17.01.2023 – OGŁOSZENIE

17.01.2023 – SWKO

17.01.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Badania Laboratoryjne – Her 2 met. FISH, Badanie mutacji genu PIK3CA

17.01.2023 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Badania laboratoryjne – Wykrywanie mutacji w genie calretikuliny (CALR) (exon 9)

17.01.2023 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 3: Badania laboratoryjne – Oznaczanie przeciwciał przeciw czynnikowi H (anty CFH)

17.01.2023 – Załącznik nr 4 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 4: Badania laboratoryjne – Ocena stanu mutacji genów IGHV metodą PCR

17.01.2023 – Załącznik nr 5 -7 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

17.01.2023 – Załącznik nr 8 – Oświadczenie Oferenta

17.01.2023 – Załącznik nr 9 – Wzór umowy

17.01.2023 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

24.01.2023 – Pytania I

27.01.2023 – OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

27.01.2023 – ZMIANA TERMINÓW (PAKIET NR 4)

31.01.2023 – PRZESUNIĘCIE TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW (DOTYCZY PAKIETU NR 4)

01.02.2023 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM