Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/02/2023


10-01-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE
CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

10.01.2023 – OGŁOSZENIE

10.01.2023 – SWKO

10.01.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

10.01.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

10.01.2023 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

10.01.2023 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

10.01.2023 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

18.01.2023 – PYTANIA I

19.01.2023 – Zmiana terminów

27.01.2023 – OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM